Postup při zajištění pobytu dítěte na DT Nový Řadov:

 

V sekci TERMÍNY A CENY zvolte u Vámi vybraného běhu způsob přihlášení: elektronickou rezervací nebo vytištěním přihlášky, jejím vyplněním a následným zasláním poštou. Oba způsoby mají rovnocennou platnost.

 

 A. Elektronické přihlášení

 

1) Vyplňte všechny povinné položky elektronické přihlášky na Vámi zvolený běh a potvrďte objednávku tlačítkem ODESLAT.

2) Požadavek na společné umístění dvou dětí v oddíle je třeba uvést v příslušné kolonce elektronické přihlášky – můžeme to garantovat vždy pouze u té dvojice dětí, jejichž jména budou vzájemně uvedena na obou přihláškách. Vzhledem ke snaze o sestavení vyrovnaných oddílů nemůžeme zaručit společné umístění většího počtu dětí nebo dvojice s větším věkovým rozdílem.

3) Pokud bude cenu pobytu (nebo její část) hradit zaměstnavatel (např. z fondu FKSP), uveďte to spolu s fakturačními údaji v příslušných kolonkách elektronické přihlášky. Dále NIC NEPLAŤTE – v tomto případě je platnost předběžné rezervace shodná s termínem splatnosti faktury, kterou od nás zaměstnavatel obdrží.

4) V dalším kroku elektronického přihlášení si vytiskněte (nebo pro pozdější vytištění uložte) Dodatek elektronické přihlášky a Podrobné informace.

5) Doručení elektronické přihlášky Vám potvrzujeme formou e-mailové zprávy na kontaktní e-mailovou adresu, kterou jste v elektronické přihlášce uvedli. Pokud by potvrzující e-mail v termínu 48ti hodin nedorazil, kontaktujte nás, prosím, kvůli vyřešení případného problému

6) Po doručení elektronické přihlášky vzniká PŘEDBĚŽNÁ rezervace táborového pobytu Vašeho dítěte s platností 5 pracovních dnů. Tato rezervace se stává ZÁVAZNOU v okamžiku jejího potvrzení formou uhrazení zálohové částky nebo plné ceny pobytu ve správné výši na bankovní účet provozovatele 43-3697340227/0100 pod správným variabilním symbolem (tj. prvních 6 číslic z rodného čísla dítěte).

7) V případě, že předběžná rezervace nebude ve lhůtě 5ti pracovních dnů (nebo do termínu splatnosti faktury) potvrzena doručením zálohové platby či plné ceny pobytu na účet provozovatele, může být bez předchozího upozornění zrušena.

8) Nástup na táboře je v den začátku daného běhu mezi 13:00 a 17:00 s Dodatkem elektronické přihlášky, potvrzeným od lékaře, kopií průkazky zdravotní pojišťovny dítěte a případným doplatkem ceny poukazu.

 

B. Korespondenční přihlášení

 

1) Vytiskněte si obě části přihlášky na Vámi zvolený běh, případně si zaslání přihlášky objednejte na čísle 602-350-855

2) Vyplňte všechny údaje v 1. části přihlášky a nechte zároveň tuto část potvrdit od dětského lékaře.

3) Požadavek na společné umístění dvou dětí v oddíle je třeba uvést v příslušné kolonce přihlášky – můžeme to garantovat vždy pouze u té dvojice dětí, jejichž jména budou vzájemně uvedena na obou přihláškách. Vzhledem ke snaze o sestavení vyrovnaných oddílů nemůžeme zaručit společné umístění většího počtu dětí nebo dvojice s větším věkovým rozdílem.

4) Pokud budete platit poukaz bez přispění zaměstnavatele, uhraďte zálohovou platbu nebo celou částku (viz sekce TERMÍNY A CENY) bankovním převodem na účet provozovatele 43-3697340227/0100. Jako variabilní symbol platby uveďte datum narození dítěte ve tvaru rodného čísla (př.915612)

5) Pokud bude cenu pobytu (nebo její část) hradit zaměstnavatel (např. z fondu FKSP), je nutné to vyznačit v příslušné kolonce přihlášky. Dále NIC NEPLAŤTE – namísto kopie platebního dokladu nám pro vystavení faktury zašlete spolu s přihláškou tyto údaje: fakturační adresu zaměstnavatele, IČO + DIČ a jméno rodiče, jehož zaměstnavatel bude poukaz hradit.

6) Zašlete vyplněnou 1.část přihlášky na zpáteční adresu (V.Vaněček, Počernická 62, 108 00 Praha 10) spolu s kopií potvrzení bankovního převodu.

7) Po obdržení přihlášky potvrzujeme PŘEDBĚŽNOU rezervaci pobytu formou SMS na číslo, které jste uvedli v přihlášce. Pokud by potvrzující SMS v odpovídajícím termínu nedorazila, kontaktujte nás, prosím, kvůli vyřešení případného problému.

8) PŘEDBĚŽNÁ rezervace táborového pobytu Vašeho dítěte má platnost 5 pracovních dnů. Tato rezervace se stává ZÁVAZNOU v okamžiku jejího potvrzení formou uhrazení zálohové částky nebo plné ceny pobytu ve správné výši na bankovní účet provozovatele pod správným variabilním symbolem.

9) V případě, že předběžná rezervace nebude ve lhůtě 5ti pracovních dnů (nebo do termínu splatnosti faktury) potvrzena doručením zálohové platby či plné ceny pobytu na účet provozovatele, může být bez předchozího upozornění zrušena.

10) Nástup na táboře je v den začátku daného běhu mezi 13:00 a 17:00 s 2. částí přihlášky, kopií průkazky zdravotní pojišťovny dítěte a případným doplatkem ceny poukazu.

 

C. Storno podmínky

 

1) V případě zrušení pobytu klientem do 1.6.2019 účtujeme manipulační poplatek 500 Kč, při zrušení pobytu do 20.6.2019 činí storno poplatek 1.500 Kč a po tomto termínu odpovídá storno poplatek výši zálohové platby jednotlivých běhů. Při zajištění náhradníka se storno poplatek neúčtuje.

2) V případě předčasného odjezdu dítěte z tábora mohou rodiče uplatnit nárok na proplacení poměrné části stravovacího limitu (70 Kč/den), a to v případě, kdy nárokovaná vratná částka přesahuje limit 200 Kč.

3) V případě předčasného ukončení tábora provozovatelem v důsledku tzv. vyšší moci (tj. z důvodů, kterým nebylo možno provozovatelem zabránit) má objednatel nárok na proplacení poměrné části stravovacího limitu (70 Kč/den), poměrné části ceny ubytování (90 Kč/den) a poměrné části nákladů na program (40 Kč/den).

4) Provozovatel poukáže vratnou částku na účet objednatele nejpozději do 30.9.2019.