Dětský tábor Nový Řadov Smluvní podmínky Smluvní podmínky

vytisknout

pro dětské rekreační pobyty (dále jen „pobyt“) na letním táboře Nový Řadov (dále jen „tábor“):

1. Smluvní strany

a) Pořadatel pobytu

DT Nový Řadov z.s., se sídlem Počernická 62, 108 00 Praha 10, IČ 26579511, DIČ CZ26579511 (registrace  spolku provedena MV pod č.j.VS/1-1/73506/08-R ze dne 11.11.2008), zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn.  L 19556

(dále jen „provozovatel“)

a

b) Zákonný zástupce dítěte (dále jen „objednatel“)

Tyto smluvní podmínky provozovatele upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě smluvního vztahu, uzavřeného mezi provozovatelem a objednatelem, jehož předmětem jsou dětské rekreační pobyty na letním táboře Nový Řadov, určené pro zdravé dětí od 6 do 15 let*, které nevyžadují zvláštní péči a mohou se bez omezení přizpůsobit táborovému režimu.

* V případě výslovného udělení výjimky ze strany provozovatele (formou zaslání e-mailové pozvánky) mohou rodiče přihlásit k pobytu i dítě 16leté, které v době konání pobytu nedosáhne věku 17 let – v tomto případě si však provozovatel vyhrazuje právo na možnost předčasného ukončení pobytu dle čl. 6 bod a.5) těchto Smluvních podmínek. U takto přihlášených dětí zároveň nelze jakkoliv nárokovat společné umístění s kamarádem.

Práva a povinnosti mezi objednatelem a provozovatelem, vzniklá ze smluvního vztahu uvedeného výše, se řídí těmito smluvními podmínkami.

2. Přihlášení k pobytu

a) Přihlášení dítěte k pobytu probíhá formou elektronické přihlášky na internetových stránkách www.TOP-tabory.cz. Po řádném a pravdivém vyplnění všech povinných položek formuláře elektronické přihlášky objednatelem a jejím elektronickém odeslání vzniká v okamžiku jejího doručení provozovateli předběžná rezervace pobytu s platností 3 pracovních dnů. V případě hrazení pobytu třetí stranou (zejména zaměstnavatelem objednatele) na základě faktury, vystavené provozovatelem*, má předběžná rezervace platnost do data splatnosti této faktury.

* Z termínových a provozních důvodů je možnost vystavení faktury za pobyt dítěte na táboře od 1. října do 10. června. Po tomto termínu může provozovatel vystavit objednateli na základě jeho žádosti potvrzení o účasti na dětské rekreaci. Elektronické zaslání faktury je ZDARMA, v případě požadavku na zaslání faktury poštou (doporučeným dopisem) účtuje provozovatel manipulační poplatek ve výši 100 Kč, splatný v hotovosti při nástupu dítěte na táboře. Stejný manipulační poplatek (100 Kč) účtuje provozovatel za každé poštovní zaslání písemného materiálu, vyžádaného objednatelem (např. potvrzení pobytu, potvrzení objednávky atd.), elektronické zaslání takového materiálu je vždy ZDARMA.

b) K uzavření smluvního vztahu dochází v okamžiku potvrzení předběžné rezervace objednatelem formou uhrazení zálohové částky nebo plné ceny pobytu převodem na bankovní účet provozovatele dle instrukcí, které mu provozovatel pro tuto platbu poskytne. V případě hrazení pobytu třetí stranou (zejména zaměstnavatelem objednatele) vzniká smluvní vztah v okamžiku řádného uhrazení faktury, vystavené provozovatelem. Po připsání platby na účet provozovatele zašle provozovatel objednateli potvrzení o vzniku závazné rezervace.

c) V případě, že rezervace není ve lhůtě 3 pracovních dnů (nebo do termínu splatnosti faktury) potvrzena ze strany objednatele úhradou zálohové platby či plné ceny pobytu na účet provozovatele, vyhrazuje si provozovatel právo předběžnou rezervaci bez náhrady zrušit a nabídnout pobyt jinému zájemci.

d) Provozovatel si vyhrazuje právo nepotvrdit (či zrušit) rezervaci pobytu dítěte na základě negativních zkušeností s jeho chováním v předchozích ročnících tábora. V případě úhrady takto nepotvrzeného (či zrušeného) pobytu objednatelem je provozovatel povinen uhrazenou platbu v plné výši poukázat bez zbytečného odkladu zpět na účet objednatele.

e) V případě, že objednatel zaplatí provozovateli za tentýž pobyt vícekrát, je povinen tuto skutečnost provozovateli oznámit písemně a doložit ji kopiemi platebních dokladů. Provozovatel vrátí objednateli chybně uhrazenou částku, poníženou o náklady (např. bankovní poplatky), bezhotovostním převodem bez zbytečného odkladu.

3. Rozsah a cena služeb

a) Cena pobytu má charakter ceny smluvní. Plná cena pobytu či zálohová cena dle ceníku na www.TOP-tabory.cz se považuje za uhrazenou v okamžiku připsání platby na účet provozovatele.

b) Cena pobytu zahrnuje ubytování (chatka, srub, nebo pokoj), stravování (běžný stravovací režim, provozovatel nemůže zajistit dietní režim typu vegetariánský, bezlepkový atp.) a pedagogický a zdravotnický dozor všech účastníků tábora dle platných legislativních norem, vztahujících se na dětské hromadné pobytové akce. Z účasti dítěte na táboře nevyplývá pro objednatele právo na žádné jiné plnění a služby. Cena pobytu nezahrnuje dopravu, úrazové pojištění dítěte a poplatek z pobytu (bude-li tento obcí v místě konání tábora provozovateli účtován).

c) Pokud je u vybraného termínu uvedena sourozenecká sleva (tj. 4. běh), rozumí se tím sleva pro děti, které mají společného alespoň jednoho ze zákonných zástupců a shodné příjmení. Sourozeneckou slevu nelze nárokovat v případě dětí, které nejsou v době konání tábora v péči svého zákonného zástupce a jejich pobyt probíhá na základě hromadné objednávky. 

d) Provozovatel si vyhrazuje možnost úpravy ceny jednotlivých běhů. V takovém případě platí pro objednatele cena, která byla na webu www.TOP-tabory.cz uvedena v okamžiku odeslání elektronické přihlášky jeho dítěte.

e) Charakter ubytování odpovídá stáří jednotlivých táborových areálů.

f) Nástup na táboře je v den zahájení objednaného běhu mezi 13 – 17 hodin. Stravování začíná večeří. Při ukončení pobytu si objednatel vyzvedne své dítě na táboře v den ukončení objednaného běhu mezi 9 – 11 hodin. Stravování končí snídaní.

4. Změny služeb

a) Provozovatel je oprávněn změnit objekt konání tábora v případech, které úmyslně nezpůsobil, tedy nastanou-li   okolnosti,  které  mu  brání  uskutečnit  pobyt  podle  předem sjednaných podmínek.

b) V případě změny objektu konání tábora je provozovatel povinen oznámit objednateli tuto skutečnost bez zbytečného odkladu. Nesouhlasí-li objednatel s touto změnou, je oprávněn do 5 pracovních dnů od jejího oznámení provozovatelem smluvní vztah vypovědět. V takovém případě je provozovatel povinen vrátit částku, uhrazenou objednatelem, v plné výši a bez zbytečného odkladu.

c) Rozhodne-li se objednatel po uzavření smluvního vztahu požádat provozovatele o změnu termínu nebo místa pobytu, může provozovatel při schválení tohoto požadavku uplatnit cenu poukazu dle původní objednávky.

5. Zrušení pobytu objednatelem

a) Objednatel je oprávněn zrušit smluvní vztah s provozovatelem před zahájením pobytu či v jeho průběhu, a to elektronicky – e-mailem, zaslaným na adresu info@letni-tabory.cz (případně písemně, doporučeným dopisem na adresu provozovatele konkrétního objednaného pobytu). Pro určení termínu zrušení je rozhodující datum doručení provozovateli.

b) Za zrušení pobytu objednatelem je považováno i zrušení souhlasu objednatele se zpracováním osobních údajů před ukončením pobytu.

c) V případě zrušení závazné rezervace objednatelem bude provozovatelem účtován storno poplatek v následující výši:

10 % z celkové ceny daného běhu při zrušení závazné rezervace do 30.4.2022

20 % z celkové ceny daného běhu při zrušení závazné rezervace v termínu 1.5. – 15.5.2022

30 % z celkové ceny daného běhu při zrušení závazné rezervace v termínu 16.5. – 31.5.2022

40 % z celkové ceny daného běhu při zrušení závazné rezervace v termínu 1.6. – 15.6.2022

V případě zrušení závazné rezervace po 15. červnu 2022 odpovídá storno poplatek výši zálohové platby daného běhu.

d) Provozovatel doporučuje objednateli na základě jeho úvahy uzavření pojištění, kryjící storno poplatek, dle vlastního výběru. 

e) Při zajištění vhodného náhradníka objednatelem se storno poplatek neúčtuje. O takové výměně účastníka rekreačního pobytu je objednatel povinen uvědomit provozovatele nejpozději deset dnů před termínem zahájení daného turnusu.

f) V případě pozdějšího nástupu dítěte na tábor nemůže objednatel uplatňovat nárok na finanční kompenzaci za neuskutečněnou část pobytu.

g) Při předčasném odjezdu dítěte z tábora dle čl. 5 Smluvních podmínek může objednatel uplatnit nárok výhradně jen na proplacení poměrné části stravovacího limitu (80 Kč/den), a to v případě, kdy nárokovaná vratná částka přesahuje limit 300 Kč. Výše vratné částky za stravovací limit se vypočítává ode dne následujícího po odjezdu dítěte z tábora, poslední jídlo (sobotní snídaně) do ní zahrnuto není.

h) Provozovatel je povinen poukázat vratnou částku na účet objednatele nejpozději do 30.9.2022.

6. Zrušení pobytu provozovatelem

a) Provozovatel může zrušit smluvní vztah s objednatelem před zahájením pobytu či v jeho průběhu v následujících případech:

a.1) Pokud dítě vážně narušuje průběh pobytu, a to zejména závažným či opakovaným porušováním Táborového řádu (viz Příloha č. 1 Smluvních podmínek).

a.2) V případě, že dítě nesplňuje zdravotní, fyzické či psychické požadavky pro účast na táboře, určeném pro pobyt zdravých dětí, které nevyžadují zvláštní péči a jsou schopny se bez problémů přizpůsobit táborovému režimu.

a.3) V případě poskytnutí nesprávných či neúplných údajů objednatelem (např. při vyplňování přihlášky).

a.4) V případě nedodání kompletní dokumentace objednatelem při zahájení pobytu, tj. objednatelem podepsaný a lékařem potvrzený Dodatek elektronické přihlášky, potvrzení bezinfekčnosti, Souhlas se zpracováním osobních údajů  a kopie průkazky zdravotní pojišťovny dítěte.

a.5) V případě 16letých účastníků pobytu, jimž byla provozovatelem pro účast na táboře poskytnuta výjimka, si provozovatel vyhrazuje právo na předčasné ukončení pobytu, pokud by dítě svým chováním či přístupem jakkoliv negativně ovlivňovalo průběh pobytu, nebo jeho atmosféru. Smluvní strany se shodly, že toto je přitom výhradně na posouzení provozovatelem – objednatel tuto skutečnost akceptuje a výslovně se vzdává možnosti takové rozhodnutí provozovatele jakkoliv rozporovat, zpochybňovat či napadat.

a.6) V případě, kdy orgány státní správy vyhlásí v době před zahájením tábora zvýšená protiepidemická opatření pro oblast, do které spadá trvalé bydliště dítěte.

a.7) V případě nenadálých okolností, které vznikly bez zavinění provozovatele a znemožňují zahájení nebo pokračování konání tábora (tedy v důsledku tzv. vyšší moci).

a.8) V případě, kdy orgány státní správy neumožní konání hromadných dětských zotavovacích akcí (např. kvůli epidemické situaci).

b) V případě zrušení pobytu provozovatelem dle čl. 6 bod a.1) – a.5) Smluvních podmínek může objednatel uplatnit nárok výhradně jen na proplacení poměrné části stravovacího limitu (80 Kč/den), a to v případě, kdy nárokovaná vratná částka přesahuje limit 300 Kč. Výše vratné částky za stravovací limit se vypočítává ode dne následujícího po odjezdu dítěte z tábora, poslední jídlo (sobotní snídaně) do ní zahrnuto není.

c) V případě předčasného ukončení či zrušení pobytu dle čl. 6 bod a.6) a a.7) Smluvních podmínek má objednatel nárok na proplacení poměrné části stravovacího limitu (80 Kč/den), poměrné části ceny ubytování (90 Kč/den) a poměrné části nákladů na program (80 Kč/den), a to v případě, kdy nárokovaná vratná částka přesahuje limit 300 Kč. Výše vratné částky se v tomto případě vypočítává ode dne následujícího po odjezdu dítěte z tábora, odjezdový den (sobota) do ní zahrnut není.

d) V případě neuskutečnění pobytu dle čl. 6 bod a.8) Smluvních podmínek má objednatel nárok na vrácení uhrazené částky v plné výši.

e) V případě zrušení pobytu provozovatelem dle čl. 6 bod a.1) – a.8) Smluvních podmínek se objednatel zavazuje vyzvednout dítě v místě konání tábora na své náklady, a to nejpozději do 24 hodin od telefonického oznámení provozovatele o zrušení pobytu.

f) Provozovatel je povinen poukázat vratnou částku na účet objednatele nejpozději do 30.9.2022.

7. Reklamace služeb

a) V případě, že rozsah nebo kvalita služeb v rámci pobytu neodpovídá smluvním podmínkám, nebo platným legislativním normám, vztahujícím se na dětské hromadné pobytové akce, vzniká objednateli právo reklamace.

b) Objednatel je povinen případnou reklamaci uplatnit bezodkladně, aby mohla být zjednána okamžitá a účinná náprava v průběhu pobytu. Reklamaci je možno provést osobně (při návštěvě tábora), elektronicky (e-mail: info@letni-tabory.cz), nebo telefonicky (tel. 602-379-842).

c) Provozovatel je na základě oprávněné reklamace povinen zjednat okamžitou a účinnou nápravu bezprostředně po obdržení takové reklamace ze strany objednatele.

8. Další ujednání

a) Objednatel prohlašuje, že jeho dítě bylo očkováno v souladu s platnou legislativou. V opačném případě se objednatel zavazuje uhradit provozovateli veškeré případné finanční postihy, které by v důsledku nedodržení tohoto legislativního požadavku provozovateli vznikly.

b) V případě, že v rámci vstupní zdravotní prohlídky při nástupu na tábor budou u dítěte zjištěny známky akutního onemocnění (včetně výskytu vši dětské, nebo živých či mrtvých hnid), vyhrazuje si provozovatel právo nepřijmout dítě k táborovému pobytu až  do plného uzdravení (či účinného odstranění pedikulózy), a to bez možnosti uplatnění jakýchkoliv finančních nároků ze strany objednatele.

c) Objednatel bere na vědomí a souhlasí, že mobilní telefony jsou v průběhu táborového pobytu dětem vydávány výhradně na období poledního klidu. Mimo tuto dobu jsou mobilní telefony dětí uloženy v kanceláři tábora, kde za ně provozovatel přejímá odpovědnost.

d) Objednatel bere na vědomí a souhlasí, že přechovávání jakýchkoliv léků u dětí je v průběhu pobytu zakázáno – objednatel se zavazuje veškeré léky předat při nástupu na tábor přímo táborovým zdravotníkům.

e) Provozovatel přejímá hmotnou odpovědnost pouze za cennosti (peníze, elektroniku aj.), které dítě svěřilo do úschovy svému vedoucímu. Za ztrátu či krádež cenností, které si dítě v průběhu pobytu ponechalo u sebe, nenese provozovatel odpovědnost.

f) Provozovatel garantuje společné umístění do jednoho oddílu a chatky* vždy pouze u té dvojice dětí, jejichž jména budou vzájemně uvedena v příslušné kolonce jejich elektronických přihlášek. Zároveň je ke společnému umístění nezbytné, aby obě děti patřily do stejné věkové skupiny (6- cca 10, ev. cca 11-15 let).

* Společné ubytování je na základě platné legislativní úpravy možné pouze u dětí stejného pohlaví.

g) Dodatečný požadavek na společné umístění dvou dětí (či změnu tohoto požadavku, uvedeného v přihlášce) musí objednatel sdělit provozovateli elektronicky (e-mailem na adresu info@letni-tabory.cz) nejpozději deset dnů před zahájením pobytu. Na pozdější požadavky tohoto charakteru nebude provozovatelem z technických a organizačních důvodů brán zřetel. 

h) Objednatel bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že v rámci provozu tábora probíhá sprchování dětí vždy po oddílech podle předem daného rozpisu, přičemž na oddíl vychází sprchování vždy jednou za 2 – 4 dny. V případě starších dívek v období zvýšených hygienických nároků možnost individuálního sprchování dle potřeby.

i) Objednatel bere na vědomí, že mezi ZAKÁZANÉ VYBAVENÍ v rámci pobytu patří alkohol, drogy, cigarety (včetně elektronických) a nahřívače tabáku (IQOS), doutníky, žvýkací tabák a nikotinové sáčky, zbraně (včetně airsoftových), pyrotechnika, časopisy či jiné předměty s erotickou tématikou a dále též notebooky, tablety, ipady a přenosné videopřehrávače, přenosné reproduktory a televizní přijímače.

j) Objednatel bere na vědomí, že z důvodu nevhodnosti pro dětský organismus není v průběhu tábora dětem povolena konzumace nápojů typu birel, radler, cider apod,, stejně jako konzumace energetických drinků. Z toho důvodu je vybavování dětí těmito nápoji nežádoucí.

k) Objednatel dává provozovateli souhlas s provedením prohlídky osobních věcí svého dítěte v případě podezření na závažné porušení Táborového řádu (zejména se jedná o podezření z krádeže cizí věci, či držení zakázaného vybavení – viz čl. 8 bod i).

l) Objednatel dává provozovateli souhlas s provedením orientační zkoušky na přítomnost alkoholu či drog v případě, že u jeho dítěte dojde ke vzniku závažného podezření na zásadní porušení Táborového řádu (užívání škodlivých látek – viz Hlava VII. Táborového řádu).

m) Objednatel bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že v rámci provozu tábora mohou být děti ze starších oddílů (tj. cca 11 let a více) zařazovány do dvoučlenných nočních hlídek. Tyto hlídky se v nočních hodinách pohybují výhradně v prostoru táborového areálu, maximální doba jedné hlídky je 70 minut. Děti se mohou noční hlídky zúčastnit nejvýše jedenkrát týdně.

n) Objednatel nese odpovědnost za škody, které dítě v době pobytu na táboře úmyslně či z nedbalosti způsobí na vybavení rekreačního zařízení. V případě finančních nákladů na opravu nebo výměnu takto poškozeného zařízení se objednatel zavazuje vzniklou škodu uhradit v hotovosti, při ukončení pobytu.

o) Z důvodu porušení bezinfekčnosti není v průběhu tábora možno děti  navštěvovat – provozovatel tímto vychází vstříc doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR na co nejomezenější kontakt táborového kolektivu s okolím.

p) K ukončení táborového pobytu dítěte může dojít výhradně v doprovodu zákonného zástupce, nebo na základě jím podepsaného písemného souhlasu.

9. Závěrečná ustanovení

a) Objednatel prohlašuje, že je z pozice zákonného zástupce oprávněn jednat za účastníka pobytu (dítě).

b) Zasláním řádně vyplněné elektronické přihlášky a potvrzením rezervace pobytu formou uhrazení zálohové částky či plné ceny pobytu bere objednatel na vědomí a souhlasí se Smluvními podmínkami a Táborovým řádem (viz Příloha č. 1 Smluvních podmínek).

c) Objednatel souhlasí s použitím osobních údajů svých či svého dítěte v souladu se zákonem č. 101/ 2000 Sb., a to výlučně pro potřeby aktivit provozovatele.

d) Provozovatel se zavazuje zajistit ochranu osobních dat objednatele či jeho dítěte před nepovolanými osobami.

e) Objednatel souhlasí s případným užitím fotografií či videozáznamů, zachycujících jeho dítě, v rámci propagace tábora a sdružení TOP-tábory.cz.

f) Objednatel bere na vědomí, že pokud dítěti dorazí na tábor jakákoliv zásilka až po skončení jeho pobytu, je v případě zájmu o její předání nutno vyzvednout si ji přímo na táboře. Z důvodu plné časové i organizační vytíženosti v průběhu letních prázdnin nemůže provozovatel zajistit zpětné odesílání takových zásilek.

g) Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu či doplnění těchto Smluvních podmínek, a to výhradně v případě, kdy by to vyžadovala změna či úprava aktuální legislativy pro konání dětských zotavovacích akcí. O takovéto případné změně je provozovatel povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu před zahájením pobytu.

h) Tyto smluvní podmínky jsou platné od 1.10.2021 do 30.9.2022.

Příloha č. 1 Smluvních podmínek: Táborový řád

DALŠÍ INFORMACE? Zpět do nabídky